fbpx
Krepšelis (0)

El. parduotuvės taisyklės

1. Sąvokos

1.1 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.2 Elektroninė parduotuvė – tai elektroninė parduotuvė, esanti interneto svetainėje www.summmer.lt.

1.3 Pardavėjas – yra UAB „Dehidra“, įmonės kodas 304076895, buveinės adresas Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav., PVM mokėtojo kodas: LT100009895817, maisto tvarkymo subjekto Nr. ______________, tel.: +370 687 70489, elektroninio pašto adresas – eshop@dehidra.com.

1.4 Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.5 Prekė – visa tai, kuo prekiaujama Elektroninėje parduotuvėje.

1.6 Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Elektronine parduotuve. Privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

1.7 Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui perkant Prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.8 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.9 Taisyklės – šios elektroninės prekybos taisyklės, kurios reglamentuoja Šalių teises ir įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių grąžinimą, Šalių atsakomybę bei kitas su Prekių pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias sąlygas.

1.10 Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.

 

2. Bendrosios sąlygos

2.1  Šios Taisyklės yra privaloma ir neatskiriama pirkimo–pardavimo sutarties, sudaromos tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dalis.

2.2 Naudotis Elektronine parduotuve turi teisę:

2.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

2.2.2 nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis;

2.2.3 juridiniai asmenys;

2.2.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali pirkti prekes tik turėdami galutinio vartojimo tikslą (t. y. be tikslo prekes perparduoti).

2.4 Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su Elektroninės prekybos taisyklėmis ir privatumo politika“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles ir Privatumo politiką, jos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

2.5 Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėju, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.6 Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Pirkėjo teisę naudotis Elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas Prekių užsakymo metu pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius duomenis, atsiskaito už Prekes su Pirkėjui nepriklausančia mokėjimo kortele, pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ar kitaip neteisėtai naudoja Elektroninės parduotuvės interneto svetainę ar Pardavėjo teikiamas paslaugas. Apie teisės naudotis Elektronine parduotuve sustabdymą Pirkėjas informuojamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

3. Prekių užsakymas

3.1 Pirkėjas gali įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje pateikdamas Užsakymą.

3.2 Prekių nuotraukos, pateiktos Elektroninėje parduotuvėje, gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos ar formos.

3.3 Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo savo kontaktinę informaciją, pasirenka pristatymo adresą, įveda mokėjimo kortelės duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Mokėti“.

3.4 Pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pirkėjas atsako už Užsakyme pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

3.5 Apie pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

3.6 Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.7 Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ar dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi Šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.

3.8 Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų Prekių šiais atvejais: (i) prekių kaina arba asortimentas Elektroninėje parduotuvėje buvo rodomi neteisingai, arba (ii) galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųs Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pateikdamas Užsakymą. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdamas į naują pirkinių krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokio Sutarties atsisakymo.

3.9 Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto ar elektroninio parašo paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų ar pranešimų iš Pardavėjo.

3.10 Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir:

3.10.1 vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas; arba

3.10.2 pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą; arba

3.10.3 pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui trūkstamos prekės kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas;

3.10.4 Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 3.9.2 ar 3.9.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą ir pristatymo išlaidas, jei jos buvo sumokėtos, į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

 

4. Atsiskaitymas už Prekes

4.1 Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos Eurais. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti Užsakymo pateikimo metu.

4.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių kainas Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.

4.3 Pristatymo mokestis DPD paštomatu Lietuvoje – 2,5 EUR, kurjeriu – 3,5 EUR.

4.4 Užsakymai, kurių suma yra 49 EUR ir daugiau, siunčiami DPD paštomu ir kurjeriu Lietuvoje nemokamai.

4.5 Už Prekes galima atsiskaityti naudojantis banko kortele. Į Užsakymo formą suvesdamas banko kortelės duomenis, Pirkėjas patvirtina, kad banko kortelė išduota Pirkėjui ir Pirkėjas turi teisę ja naudotis.

4.6 Pardavėjas pateiktą Užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo būdą banko kortele prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.7 PVM sąskaita faktūra Pirkėjui yra pateikiama elektroniniu paštu po prekių pristatymo.

 

5. Prekių pristatymas

5.1 Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Lenkijos Respublikoje teritorijoje į DPD pickup paštomatus.

5.2 Prekė į Pirkėjo pasirinktą paštomatą pristatoma per 1-5 darbo dienas nuo Prekių ir pristatymo mokesčio apmokėjimo.

5.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti Taisyklių 5.2. punkte numatytus Prekių pristatymo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne vėliau nei prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos dienos. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

5.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti Prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.5 Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.

5.6 Pastebėjęs siuntos pažeidimus, Pirkėjas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 dienas pranešti apie tai Pardavėjui. Per nurodytą terminą nepranešus apie pažeidimus, laikoma, kad siunta buvo pristatyta tinkamai.

5.7 Atsiėmęs Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), Prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) Prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, Prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas privalo apie tai apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu +370 687 70489 arba  elektroniniu paštu – eshop@dehidra.com. Prekių atsiėmimo metu užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

5.8 Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

5.9 Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis arba jo nurodytas asmuo priima (atsiima) Prekes.

 

6. Prekių grąžinimas

6.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

6.2 Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje nusipirktas prekes, atsisakydamas sudarytos Sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos informuoti Pardavėją elektroninio pašto adresu eshop@dehidra.com pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą. Prekių gavimo diena yra laikoma Prekių atsiėmimo iš DPD pickup paštomato diena. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas gavo Prekes. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

6.3 Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir Prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės nėra grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kad įvyksta pirmiau.

6.4 Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos išsiunčiant Prekes paštu arba fiziškai pristatant jas Pardavėjui adresu Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.5 Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas Prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.

6.6 Elektroninėje parduotuvėje parduodamos Prekės yra parduodamos supakuotos į vakuumines pakuotes, apsaugančias Prekes nuo saulės, oro ir drėgmės poveikio. Prekės yra ypatingai jautrios sąlyčiui su drėgme ir oru, todėl Pirkėjas gali grąžinti tik Prekes, kurių vakuuminės pakuotės nėra pažeistos. Grąžinamos Prekės turi būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje pakuotėje ir nepakitusių savybių.

6.7 Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, perkantys prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika).

6.8 Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

6.9 Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per Prekės tinkamumo naudoti terminą, nurodytą ant Prekės pakuotės.

6.10 Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas Prekės tinkamumo naudoti terminu gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

6.10.1 kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

6.10.2 kad būtų atitinkamai sumažinta Prekės kaina;

6.10.3 kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;

6.10.4 grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

6.11 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 6.10. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 6.10. punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti (pvz. tokios Prekės nebėra gaminamos ar pan.), Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 6.10. punkte numatytą būdą.

6.12 Sutartis dėl Prekės netinkamos kokybės nutraukiama Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu eshop@dehidra.com. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 6.10. punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

6.13 Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl Prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Netinkamos kokybės Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

 

7. Asmens duomenų apsauga

7.1 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas) naudojantis Elektronine parduotuve saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei aprašyti Privatumo politikoje.

7.2 Pardavėjas, veikdamas kaip pagrindinis duomenų valdytojas tvarko Pirkėjo  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Pirkėjo pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Pirkėjo ir Pardavėjo santykiais, Pirkėjo lankymusi Elektroninėje parduotuvėje ir pan.

7.3 Pirkėjo atžvilgiu imamasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7.4 Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Elektroninės parduotuvės Privatumo politikoje.

7.5 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu. Pirkėjo pateikta informacija Pardavėjo nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu.

7.6 Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Pardavėją įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

 

8. Atsakomybė

8.1 Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.2 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis bei Pardavėjo taikoma Privatumo politika, nors Pirkėjui tokia galimybė buvo suteikta.

8.3 Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus, planšetės ar mobiliojo telefono ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

8.4 Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl nuo Pardavėjo valios nepriklausančių ar nekontroliuojamų įvykių.

8.5 Pardavėjo atsakomybė, kylanti iš pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, ribojama tik tiesioginiais nuostoliais ir 10 000 EUR suma, išskyrus Pardavėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą dėl Pirkėjo gyvybės atėmimo sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą Pirkėjo turtui, kuomet Pardavėjo atsakomybė yra neribota.

 

9. Ginčų sprendimas 

9.1 Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faksas: (8 5) 2791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

10.3 Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.4 Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu eshop@dehidra.com. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav, Lietuva.

10.5 Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

10.6 Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu.

10.7 Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

10.8 Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

 

Šios Taisyklės patvirtintos 2022 m. lapkričio 25 d.