fbpx
Krepšelis (0)

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši elektroninės parduotuvės www.summmer.lt (toliau – „Elektroninė parduotuvė“) privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) aprašo, kaip UAB „Dehidra“, įmonės kodas 304076895, buveinės adresas Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav., PVM mokėtojo kodas: LT100009895817, tel.: +370 687 70489, elektroninio pašto adresas – eshop@dehidra.com (toliau – „Bendrovė“ arba „Mes“), tvarko savo klientų ir lankytojų (toliau – „Jūs“ arba „Pirkėjai“) asmens duomenis ir privatumą.

1.2 Ši Privatumo politika yra skirta numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.3 Ši Privatumo politika kartu su Elektroninės parduotuvės naudojimo Taisyklėmis  reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Elektronine parduotuve.

1.4 Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti Mums savo asmens duomenų. Tokiu atveju Mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis Elektronine parduotuve.

1.5 Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje www.summmer.lt (toliau – Interneto svetainė) pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų tinklapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklapių privatumo politika ar taisyklėmis.


2. SĄVOKOS

2.1 Asmens duomenų valdytojas – UAB „Dehidra“, įmonės kodas 304076895, buveinės adresas Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav., PVM mokėtojo kodas: LT100009895817, tel.: +370 687 70489, elektroninio pašto adresas – eshop@dehidra.com.

2.2 Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko.

2.3 Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.4 Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

2.5 Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar duomenų tvarkymo sutartį ir yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis.

2.6 Sutartis – Jūsų sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

2.6 Taisyklės – Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

3.1 Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus. Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

3.2 Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

3.3 Sutartis su Mumis, kurios šalimi esate Jūs (pvz., sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų Elektroninės parduotuvės Taisyklių pagrindu), arba Mūsų siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

3.4 Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Mums, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).

3.5 Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

3.6 Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

3.7 Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.


4. JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1 Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tokiais tikslais:

4.2 Užklausų administravimo tikslais, t. y. siekiant atsakyti į Jūsų užklausas bei bendrauti su Jumis el. paštu, raštu, telefonu ar socialiniuose tinkluose, Bendrovė tvarko Jūsų mums pateikiamus duomenis, pavyzdžiui vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą (jei užklausa siunčiama paštu), telefono numerį, susirašinėjimo turinį, IP adresą ir kitą Jūsų pateikiamą ar automatiškai fiksuojamą informaciją.

4.3 Bendrovės parduodamų prekių Elektroninėje parduotuvėje sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslais, siekiant priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su Jūsų užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt., Bendrovė tvarko Jūsų sutarčių sudarymui ir vykdymui reikalingus duomenis, pavyzdžiui vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, mokėjimo kortelės duomenis, IP adresą, užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje ir veiksmų Elektroninėje parduotuvėje techniniai duomenys, požymis, kad susipažinote su Elektroninės parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas, ir kitus duomenis reikalingus pirkimo pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui.


5. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

5.1 Bendrovė asmens duomenis gauna ir renka iš šių šaltinių:

5.2 Duomenys, tvarkomi užklausų administravimo tikslais yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, Jums kreipiantis į Bendrovę el. paštu, telefonu, tiesiogiai ar socialiniuose tinkluose, užpildžius užklausos formą Elektroninėje parduotuvėje ir perduodant Bendrovei savo duomenis arba sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), iš interneto/ryšio paslaugų teikėjų – naudojimosi Elektronine parduotuve informacija. Pateikdami Bendrovei savo duomenis Jūs išreiškiate sutikimą, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje numatyta tvarka ir sąlygomis.

5.3 Duomenys, tvarkomi sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais, gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, Jums pateikiant duomenis Bendrovei el. paštu, telefonu ar tiesiogiai susisiekus su Bendrovės atstovais, užpildžius užklausos formą Elektroninėje parduotuvėje arba užpildžius ir pateikus Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje arba sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), iš interneto/ryšio paslaugų teikėjų – naudojimosi Elektronine parduotuve informacija, iš mokėjimo paslaugų teikėjų – informacija apie mokėjimo operacijas.


6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1 Bendrovė tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi sąžiningumo, tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupia ir netvarko perteklinių duomenų.

6.2 Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kai šiuos duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

6.3 Bendrovė tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi ADTAĮ ir kitų galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, šios Privatumo politikos bei savo vidaus teisės aktų.

6.4 Asmens duomenys Bendrovėje yra tikslūs ir, jeigu tai reikalinga asmens duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami. Asmens duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų pasikeitimą.

6.5 Asmens duomenis Bendrovėje tvarko tik tie asmenys, kuriems duomenys yra būtini jų darbo funkcijų vykdymui:

6.6 Asmenys, atsakingi už tiesioginį bendravimą su Bendrovė klientais.

6.7 Asmenys atsakingi už pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą, siuntų komplektavimą ir išsiuntimą

6.8 Asmenys, atsakingi už informacinių technologijų aptarnavimą bei palaikymą.

 

7. DUOMENŲ SAUGUMAS IR SAUGOJIMO TVARKA

7.1. Jūsų Asmens duomenys, gauti Privatumo politikoje nustatyta tvarka, Bendrovės duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau nei 5 metus nuo duomenų gavimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos, duomenys gauti sutarčių sudarymo tikslu yra saugomi 10 metų remiantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, saugomi duomenys yra ištrinami iš duomenų bazės, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

7.2 Bendrovė užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovėse įgalioti asmenys arba darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

7.3 Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami laikmenas su asmens duomenimis tinkamai ir saugiai, bei vengiant nereikalingų kopijų darymo.

7.4 Bendrovės Elektroninė parduotuvė yra parengta taip, jog maksimaliai apribotų galimybes viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms ir paieškos variklių robotams prieiti prie saugomų asmens duomenų.

 

8. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

8.1 Jūs turite šias teises:

8.1.1 teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2 teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

8.1.3 teisę ištaisyti netikslius asmens duomenis;

8.1.4 teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

8.1.5 teisę atšaukti savo sutikimą kuomet duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu;

8.1.6 teisę apriboti, t. y. prašyti, kad būtų apriboti pertekliniai ir neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

8.1.7 teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis/būti pamirštam, t. y. prašyti, kad būti ištrinti neteisėtai tvarkomi asmens duomenys ar tie asmens duomenys, kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.1.8  teisę perkelti duomenis – gauti savo asmens duomenis susistemintu kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti tuos duomenis kitam duomenų subjektui;

8.1.9 kitas ADTAĮ, BDAR ir kituose teisės aktuose numatytas duomenų subjektų teises.

8.2 Bendrovė, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad Jūs galėtumėte įgyvendinti visas savo teises. Dėl savo teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Bendrovę vienu iš šių būdų:

8.2.1 užpildė užklausos formą Elektroninėje parduotuvėje adresu www.summmer.lt;

8.2.2 elektroniniu paštu eshop@dehidra.com ir pateikę laisvos formos prašymą;

8.2.3 telefonu +370 687 70489

8.2.3 atvykę adresu Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav.

8.3 Pažymėtina, kad norint įgyvendinti asmens duomenų subjekto teises, mes turime pirmiausiai nustatyti Jūsų asmens tapatybę, todėl šiuo tikslu Bendrovė turi teisę paprašyti Jūsų papildomos informacijos ir/ar dokumentų bei nurodyti jų pateikimo ir kitokio Jūsų identifikavimo tvarką.

8.4 Jūsų rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą, Jūs turite teisę susipažinti su renkamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Už duomenų paiešką, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, Jums gali būti nustatomas mokestis.

8.5 Jūsų teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus realizuojama pateikus Bendrovei rašytinį prašymą paštu ar el. paštu, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Jūsų prašymu, ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

8.6 Jūsų teisė perkelti tvarkomus asmens duomenis yra įgyvendinama jeigu asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Jums pateikus rašytinį prašymą, Bendrovė, ne vėliau kaip per 30 dienų, pateikia Jums asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, įrašydama juos į fizinę laikmeną arba elektroniniu paštu, arba pateikia motyvuotą atsisakymą perkelti duomenis. Esant Jūsų prašymui ir, kai tai techniškai įmanoma, Bendrovė asmens duomenis tiesiogiai persiunčia kitam Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

8.7 Bendrovė užtikrina, kad visa reikalinga informacija Jums būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.

8.8 Bendrovė nedelsdama praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

8.9 Visos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės realizuojamos ADTAĮ, BDAR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8.10 Už melagingą, klaidingą ar neteisingą duomenų pateikimą atsako duomenis pateikę asmenys Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka. Bendrovė neturi pareigos tikrinti ir netikrina asmenų pateiktų duomenų tikrumo ar atitikimo savo iniciatyva.

 

9. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

9.1 Asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims – paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams). Tokie duomenų tvarkytojai yra, pavyzdžiui, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, mokėjimų apdorojimą ir vykdymą Elektroninėje parduotuvėje vykdančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, pašto ar siuntų įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai. Bendrovė perduoda asmens duomenis tik tiems Duomenų gavėjams/ tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / tvarkymo ir Duomenų gavėjas/ tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

9.2 Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, priežiūros institucijoms, teismams, vartotojų teises ginančioms institucijoms,  draudimo bendrovėms, antstoliams, mokesčių inspekcijai ir kitiems teisę gauti duomenis turintiems duomenų gavėjams, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Mūsų teises, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

9.3 Bendrovė nerenka, nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras.

9.4 Asmens duomenys nėra perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

9.5 Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 

10. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

10.1 Siekdami tobulinti ir užtikrinti efektyvų naudojimąsi Interneto svetaine, informuojame, jog naudojantis Interneto svetaine yra naudojami slapukai (angl. “cookies”), t. y. renkama informacija skirta Interneto svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją). Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti ir pateikti vartotojų interesus atitinkantį Interneto svetainės turinį, analizuoti srautus bei tobulinti teikiamas paslaugas bei klientų aptarnavimą.

10.2 Interneto svetainėje naudojami tokie slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
Būtini
PHPSESSID Skirtas naudotojo sesijai palaikyti. Galioja, kol neišjungiama naršyklė
cookie-save-select Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 1 metus
Nebūtini
guess_language_v1 Kalbos pasirinkimo išsaugoti. Išjungus slapuką, nebus išsaugoma naudotojo pasirinkta kalba. 30 d.
Google Analytics
ga – Google Analytics Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metus
_gat – Google Analytics Užklausų skaičiui reguliuoti. 10 min.
gid_Google Analytics Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus. 24 val.
_utma – Google analytics Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti. 2 metus
_utmz – Google analytics Statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti. 6 mėn.

 

10.3 Dauguma naršyklių pagal pirminius nustatymus priima slapukus. Tačiau galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų, kada slapukas įjungiamas ar atnaujinamas, pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus arba nustatyti, kad visi slapukai būtų blokuojami. Informuojame, jog tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias naršyklės parinktis kaskart, kai lankysitės Interneto svetainėje, o kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti. Daugiau informacijos galite rasti https://www.allaboutcookies.org/.

 

11. INFORMACIJOS PERDAVIMAS

11.1 Bendrovei adresuoti prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti siunčiami raštu adresu Svietlikių g. 39, LT-19182, Vileikiškių k., Širvintų r. sav., arba elektroniniu paštu – eshop@dehidra.com.

11.2 Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos pateiks atsakymą.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1 Ši Privatumo politika įsigalioja 2022 m. lapkričio 28 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Interneto svetainėje www.summmer.lt.

12.2 Ši Privatumo politika yra periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 2 metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens dokumentų tvarkymą peržiūrima ir reikalui esant atnaujinama.

12.3 Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išspręsti Jūsų pateiktą skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.